Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

STATUT

 STATUTUL  UNIUNII  ZIARIŞTILOR  PROFESIONIŞTI  DIN  ROMÂNIA,

FILIALA BIHOR

Votat în Adunarea Generală de la Oradea, din 24 iulie 2014

CAPITOLUL  I.  Dispoziţii generale

Articolul 1. (1)  Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România – denumită, în continuare, UZPR – este persoană juridică apolitică, neguvernamentală şi neconfesională, cu deplină autonomie, înfiinţată pe durată nelimitată şi care îşi desfăşoară activitatea conform legii românești, a prezentului Statut şi ale celorlalte reglementări interne adoptate potrivit Statutului.

(2)  Sediul central al UZP România se află în Bucureşti, B-dul Gen. Magheru nr. 28-30, etajul l, oficiul poștal nr.22, cod poștal  010336 , tel/fax 0213179225, fax: 0213130672

(3)  Sediul UZP Filiala Bihor se află în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 1, ap.1, cod poștal 410072, tel. mobile: 0771647100; 0744572520, e-mail: uzpbihor@gmail.com

Articolul 2.  Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (U.Z.P.R) este asociaţie profesională de creaţie publicistică, jurnalistică a ziariştilor din România şi din comunităţile româneşti de peste hotare, continuatoare a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, înfiinţată în 1919, constituită în conformitate cu prevederile art. 9 şi 40 din Constituţia României şi O.G. nr. 26 din 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin OG. nr. 37 din 2003, devenită de utilitate publică prin HG nr. 472 din 07 mai 2008.

Articolul 3.  Scopul principal al UZP îl constituie:  promovarea creaţiei publicistice şi jurnalistice ca domeniu distinct al vieţii spirituale, consacrarea profesiei de ziarist ca profesiune de creatie, cu importanţă publică şi socială recunoscută, apărarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii profesionale ale ziariştilor şi a libertăţii presei scrise, audiovizuale şi online (electronice) în concordanţă cu legile naţionale şi cu prevederile internaţionale.

Articolul 4.  Prin întreaga sa activitate, Uniunea Ziariştilor Profesionişti are în vedere dezvoltarea jurnalismului, ca activitate de creaţie cu impact specific în viaţa publică internă şi internaţională, creşterea reprezentativităţii comunităţii de presă din România şi din Diaspora în relaţiile cu instituţiile publice şi autorităţile statului, precum şi consolidarea credibilităţii profesionale şi autorităţii morale a jurnaliştilor în societate, prin respectarea valorilor deontologice ale jurnalismului şi promovarea răspunderii sociale a acestei profesiuni.

Articolul 5. (1)  UZP se organizează şi activează pe baza libertăţii de asociere, a solidarităţii profesionale şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor săi, respectând prevederile constituţionale, legale şi statutare, ca şi recomandările sau reglementările internaţionale în materie de jurnalism şi deontologie a presei, pe care şi le asumă şi le promovează în spaţiul intern şi internaţional.

(2)  UZP România îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, poate să deţină sedii ale filialelor, cât şi alte spaţii care au ca destinaţie desfăşurarea de activităţi specifice, în conformitate cu ţelul şi obiectivele sale, în ţară şi peste hotare. Filiala Bihor este legal constituită din anul 2009.

CAPITOLUL  II.   Obiectivele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

Articolul 6.  Pentru creşterea prestigiului public şi consolidarea autorităţii morale şi civice a presei româneşti, UZP îşi propune următoarele scopuri:

a) să dezvolte un dialog profesional, sistematic, la nivel local şi central, cu toate uniunile de creaţie, ca şi cu autorităţile publice ale statului pentru identificarea de soluţii la problemele comune pe care mediul economic, legislativ, social şi de afaceri le pune creatorilor din diferite domenii – în general – şi ziariştilor, editorilor şi proprietarilor de presă – în special;

b) să promoveze un climat de comunicare, susţinere reciprocă şi colaborare între toţi membrii UZP, dar şi cu membri ai altor comunităţi de jurnalişti români, oriunde s-ar afla aceştia – ca şi cu membrii celorlalte uniuni de creaţie sau organizaţii ale liber-profesioniştilor, pentru identificarea intereselor şi opţiunilor comune, ca şi pentru promovarea şi apărarea acestora;

c) să adopte reglementări interne, specifice şi obligatorii pentru toţi membrii săi, atât cu privire la deontologia profesiei de ziarist, cât şi în ceea ce priveşte relaţiile din interiorul comunităţii de jurnalişti;

d) să ia atitudine publică, promptă şi fermă, faţă de orice situaţie în care sunt lezate, sub o formă sau alta, accesul neîngrădit la informaţie, libertatea presei, exercitarea profesiei de ziarist, dreptul la opinie şi libertatea de exprimare;

e) să stea parte în instanţe în numele membrilor săi, la cererea acestora, în litigii vizând dreptul la libera exprimare şi dreptul de informare;

f) să iniţieze sau să participe la elaborarea unor propuneri legislative referitoare la exercitarea profesiei de ziarist – ca profesiune liberală – şi la statutul jurnalistului, la raporturile presei cu autorităţile administraţiei centrale şi locale, la mediul economic şi fiscal în care funcţionează instituţiile româneşti de presă;

g) să militeze pentru a deveni principala instituţie de reprezentare legitimă şi autorizată a ziariştilor români pe plan intern şi internaţional, pe baza prestigiului, audienţei, sferei de cuprindere teritorială şi profesională, autorităţii şi structurilor sale organizatorice.

Articolul 7.  Pentru consacrarea profesiunii de ziarist, apărarea şi promovarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii profesionale ale ziariştilor şi a libertăţii presei, în concordanţă cu legile naţionale şi cu documentele internaţionale referitoare la drepturile omului şi libertăţile cetăţeneşti aplicabile în domeniu, UZP are următoarele atribuţii:

a) organizează activităţi şi proceduri de stimulare a creaţiei publicistice şi de perfecţionare profesională, îndeosebi a tinerilor jurnalişti;

b) acţionează pentru obţinerea de facilităţi în exercitarea profesiunii de ziarist, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de apariţie şi difuzare a presei, ca şi de buna funcţionare a instituţiilor de presă;

c) desfăşoară activităţi proprii de mass-media, editând, inclusiv prin mijloace electronice, publicaţii de informare şi perfecţionare profesională, de dezbatere a problemelor specifice comunităţii jurnalistice;

d) colaborează cu instituţii de cultură şi învăţamânt pentru dezvoltarea studiului şi cercetarii ştiintifice în domeniul istoriei, teoriei şi practicii presei, pentru pregătirea universitară şi postuniversitară în ziaristică;

e) îi reprezintă pe membrii săi în relaţiile interne şi internaţionale, în condiţiile stabilite de Statut, de legile în vigoare şi de tratatele la care România este parte;

f) organizează consfătuiri şi colocvii, conferinţe de presă, prelegeri şi cursuri de perfecţionare în diferite ramuri de specialitate ale ziaristicii, precum şi schimburi de experienţă în forme variate, pe plan intern şi internaţional.

Articolul 8. Uniunea Ziariştilor Profesionişti are următoarele obiective:

(a) acordă cartea internaţională de presă şi alte însemne ale apartenenţei la comunitatea jurnalistică internaţională, pe baza afilierilor şi reglementărilor respective;

(b) încurajează implicarea membrilor proprii de la nivel local şi regional în constituirea unei reţele de corespondenţă directă prin intranet şi internet, pentru realizarea unor fluxuri informaţionale deschise între membrii UZP;

(c) stimulează realizarea unui parteneriat pentru difuzarea presei, inclusiv prin mijloace electronice, prin asocierea şi cuplarea reţelelor private locale, aflate în proprietatea membrilor săi;

(d) înfiinţează şi administrează, pe baza unui regulament special, Fondul jurnalistic, destinat stimulării activităţii de creaţie, ca şi întrajutorării ziariştilor;

(e) evaluează necesitatea înfiinţării unei case de ajutor reciproc pentru comunitatea jurnaliştilor – la nivel naţional şi cu filiale judeţene;

(f) analizează posibilitatea creării unui institut de jurnalism pentru dezvoltarea studiului şi cercetării ştiinţifice în domeniul istoriei, teoriei şi practicii presei, ca formă de pregătire postuniversitară în ziaristică, destinată cu precădere membrilor UZP, absolvenţi de învăţamânt superior;

(g) instituie sistemul premial intitulat „Premiile UZP”. Premiile se acordă anual şi sunt destinate recunoaşterii şi stimulării, de către comunitatea jurnalistică, a creaţiilor profesionale cele mai semnificative, din diferite genuri şi domenii publicistice;

(h) veghează asupra deplinei respectări a Codului Deontologic al Ziariştilor Profesionişti – un ansamblu de norme şi reguli privitoare la exercitarea profesiunii de ziarist.

Articolul 9. În cadrul uniunii activează două componente distincte pe bază de regulamente proprii :

(a) Ordinul Ziariştilor. Ordinul este condus de un Superior şi trei senatori.

(b) Comisia de atestare a calităţii de membru activ al UZP. Aceasta are în componenţă cinci membri, cu o experienţă de peste 10 ani în presă.

CAPITOLUL  III.   Membri ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti

Articolul 10. Categoriile de membri ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România sunt: membru activ, membru susţinător, membru de onoare şi membru stagiar.

(a) membru activ poate fi orice persoană cu studii universitare şi o activitate jurnalistică de cel puţin 3 ani, care cunoaşte Statutul UZP, este înregistrat în una din structurile acesteia şi plăteşte cotizaţie. Titlul este acordat după validarea dosarului de către Comisia de atestare. În mod excepţional, la propunerea Preşedintelui  sau a Comitetului Director, Comisia de atestare poate acorda calitatea de membru şi unor jurnalişti recunoscuţi ca personalităţi ale breslei, cu o activitate prestigioasă pe parcursul a minimum 15 ani, chiar dacă aceştia nu au diplomă de absolvire universitară.

(b) membru susţinător este orice persoană fizică sau structuri din presă, cultură, din domeniul social, sau economic, ce contribuie la sprijinirea financiară sau materială a UZP, în vederea realizării obiectivelor şi programelor sale;

(c) membru de onoare este persoana învestită cu acest titlu de către Consiliul Naţional, ca o recunoaştere a serviciilor excepţionale aduse profesiei de jurnalist, de-a lungul activităţii sale, dar şi ca membru al UZP. Titlul poate fi acordat şi unor ziarişti străini, dar şi celor de origine română din afara ţării pentru serviciile aduse culturii şi spiritualităţii noastre naţionale;

(d) membrii stagiari (asociaţi) ai UZP sunt tinerii care urmează cursurile universităţilor acreditate, până la absolvirea acestora (elevi ai claselor de iurnalism de la colegii şi licee) şi care au recomandarea (şcolii) sau redacţiilor în care lucrează şi viza preşedintelui de la filială. Biroul permanent aprobă primirea de membri în baza referatului Comisiei de atestare privitor la îndeplinirea condiţiilor cerute de Statut. Calitatea de membru este validată printr-o decizie a Comitetului Director, prin înscrierea în registrul de evidenţă şi eliberarea legitimaţiei de ziarist, sub semnătura preşedintelui UZP .

(e) membri fondatori (din anul 2008), care au decedat, fără ca înainte de deces să fi pierdut calitatea de membru, prin încălcarea Statutului UZP,  devin membri de onoare până la dizolvarea juridică a Filialei Bihor, potrivit Hotărârii Adunării Generale.

CAPITOLUL  IV.  Drepturile şi îndatoririle membrilor UZP

Articolul 11. Membrii UZP au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale UZP, potrivit procedurilor stabilite în prezentul Statut;

b) să ia parte la dezbaterile ce au loc în şedintele organismelor UZP şi să facă propuneri privind activitatea acestora;

c) să solicite, motivat, includerea unor probleme pe ordinea de zi a conferinţelor UZP;

d) să-şi exprime voinţa, prin vot, cu privire la problemele supuse dezbaterii în conferinţele UZP;

e) să aibă acces nelimitat la informaţiile care privesc activitatea UZP şi organismele sale de conducere;

f) să participe la întreaga activitate a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România;

g) să fie consiliaţi de UZP şi susţinuţi în problemele legate de activitatea lor profesională;

h) să facă parte din „Ordinul Ziariştilor”, potrivit regulamentului acestuia;

i) să primească însemnele profesionale facilitate de UZP (cartea internaţională de presă, insigna UZP) şi să beneficieze de înlesnirile şi distincţiile asigurate prin Statut;

j) să beneficieze de sprijin moral şi profesional din partea UZP, inclusiv de asistenţă juridică în litigiile de presă, în condiţiile art. 6 lit. d şi e din Statut.

Articolul 12. Membrii UZP au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile Statutului, ale Codului Deontologic al Ziariştilor Profesionişti şi ale celorlalte regulamente sau reglementări interne ale UZP.

b) să respecte hotărârile uniunii şi să acţioneze pentru menţinerea onoarei şi demnităţii profesiunii de ziarist;

c) să achite la termenele stabilite cotizaţia şi celelalte contribuţii;

d) să contribuie, prin mijloace licite, la realizarea scopului şi obiectivelor uniunii;

e) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material uniunii;

f) să sesizeze conducerii UZP orice faptă sau situaţie contrară scopului şi obiectivelor uniunii.

Articolul 13. (1) Consiliul Naţional al Ziariştilor este cel care acordă titlul de membru de onoare al UZP.

(2) Membrii de onoare ai UZP au toate drepturile şi obligaţiile înscrise în statut, cu excepţia celui de a alege şi a fi aleşi în organele de conducere ale uniunii.

Articolul 14. Comitetul Director al UZP este cel care acordă titlul de membru susţinător al UZP.

Articolul 15. Participările la activitatea tuturor organismelor UZP sunt nominale şi individuale, cu excepţia situaţiilor în care sunt reglementate delegarea, mandatarea sau alte asemenea procedee de reprezentare a persoanelor titulare.

Articolul 16. Comitetul director poate acorda calitatea de membru stagiar şi absolvenţilor universitari care, la data terminării studiilor, nu sunt încă angajaţi în mass-media.

Articolul 17. Membrii UZP care, din motive de sănătate, transfer, pensionare etc, nu mai lucrează într-o instituţie de presă, rămân membri ai Uniunii cu drepturile şi obligaţiile prevăzute în Statut.

Articolul 18. Pierde calitatea de membru al UZP cel care:

(a) se retrage din uniune, prin cerere scrisă în acest sens;

(b) a fost condamnat printr-o sentinţă penală definitivă;

(c) nu plăteşte cotizaţia de membru, având restanţe mai mari de 12 luni;

(d) ignoră prevederile Statutului UZP şi normele exercitării profesiei de ziarist.

CAPITOLUL  V.  Structura profesională şi teritorială a U.Z.P. România

Articolul 19. Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional, prin organisme structurate după criteriul profesional – prin departamente şi după cel teritorial – prin filiale locale.

(a) Regulamentele organismelor componente ale Uniunii au la bază prevederile Statutului Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

(b) La nivel teritorial, filialele vor organiza departamente similare cu cele înfiinţate la nivel naţional, în scopul coerenţei şi cuprinderii cât mai largi a acţiunilor de acelaşi fel.

(c) Organizaţiile teritoriale sunt subordonate organelor ierarhic superioare; ele cuprind pe toţi membrii Uniunii din judeţe, şi Municipiul Bucureşti.

(d) Filialele judeţene şi ale Municipiului Bucureşti, au autonomie funcţională şi personalitate juridică, în cazul în care acestea o solicită şi o obţin.

Articolul 20. Filialele locale şi ale Municipiului Bucureşti au următoarele drepturi:

(a) să aleagă, prin vot secret, organele de conducere proprii;

(b) să conceapă, să organizeze şi să conducă activităţile proprii, pe baza programelor UZP.

(c) să stabilească, să constituie şi să execute bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, în limita autonomiei funcţionale;

(d) să iniţieze contacte directe cu filiale similare ale altor uniuni profesionale, cu acordul Comitetului Director şi al preşedintelui UZP;

(e) să acceadă în nume propriu la surse, finanţări, programe şi proiecte, în calitate de componentă a UZP, în limitele autonomiei lor funcţionale;

(f) să depună bilanţul contabil la organele financiare teritoriale şi să transmită o copie la sediul central al UZP, în cazul filialelor cu personalitate juridică;

(g) să colaboreze şi să încheie acorduri, contracte, parteneriate cu organizaţii neguvernamentale, cu autorităţi publice, instituţii, societăţi comerciale, cu structuri similare ale UZP din străinătate, pentru desfăşurarea de programe, proiecte, acţiuni, cu respectarea Statutului şi legilor ţării.

Articolul 21. Filialele locale şi ale Municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii:

(a) să respecte Statutul, structurile UZP, Constituţia şi legile ţării;

(b) să păstreze integritatea morală, spirituală, prestigiul şi patrimoniul UZP;

(c) să îndeplinească, întocmai şi la timp, hotărârile şi deciziile luate de structurile centrale de conducere, şi să respecte competenţele exclusive ale organelor centrale de conducere.

(d) în cazul nerespectării acestor obligaţii, structurile teritoriale pot fi dizolvate prin hotărârea Consiliului Naţional al UZP.

Articolul 22 . Departamentele profesionale

(a) Fiecare departament profesional va fi constituit din ziarişti care desfăşoară o activitate cu acelaşi profil;

Şeful departamentului va fi ales de către membrii departamentului şi validat de către Comitetul Director al filialei şi apoi de cel ierarhic superior al UZP;

Periodic, departamentele prezintă Comitetului Director al UZP rapoarte asupra activităţii desfăşurate;

(b) Departamentele UZP vor funcţiona pe baza unor regulamente proprii, adoptate în adunarile generale respective şi care vor fi aprobate de Comitetul Director;

(c) La nivel teritorial, filialele respective pot organiza departamente de acelaşi profil şi cu aceleaşi atribuţii ca cele înfiinţate la nivel naţional, în scopul coerenţei şi cuprinderii cât mai largi a acţiunilor de acelaşi fel;

CAPITOLUL  VI. Organele de conducere ale U.Z.P. România

Articolul 23. Organele de conducere ale UZP, la nivel naţional sunt:

(1) – Adunarea Generală (Conferinţa Naţională), organul suprem de conducere şi de decizie al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România;

(2) – Preşedintele Uniunii este ales odată la 4 ani de către Conferinţa Naţională.

(3) – Pentru operativitatea desfăşurarii activităţii la nivel naţional, Uniunea şi-a creat câteva structuri intermediare, şi anume:

(a) – Consiliul Naţional al Ziariştilor, organ reprezentativ al UZP între adunările generale , ales de Conferinţa Naţională de Alegeri

(b) – Comitetul Director , ales de Consiliul Naţional ,

(c) – Biroul permanent al UZP, ales de Comitetul Director, care este organul de analiză şi sinteză cu rol operativ de conducere şi reprezentare cotidiană;-

(d) – Secretarul General al UZP, ales de Comitetul Director

(e) – Comisia de cenzori

(f) – “Ordinul Ziaristilor” – care este organul consultativ al UZP, ce funcţionează pe baza unui regulament propriu, parte integrantă a prezentului Statut;

(4) – Organul de conducere al Filialei Bihor este Adunarea Generală, constituit din membri înscrişi, cu drept de vot, condus de preşedinte, doi vicepreşedinti aleşi în respectivul mandat de Adunarea Generală şi preşedintele de onoare, ca locțiitor de preşedinte în funcţiune.

(5)  – Organul Executiv al Filialei Bihor UZP; este Consiliul Director.

(6) – Organul de control al activităţii financiare a Filialei Bihor este reprezentat de cenzor sau de comisia de cenzori (funcţie de numărul de membri).

(7) – Preşedintele fondator al Filialei Bihor din anul 2008, domnul jurnalist Braghină Dinicu Dinu Mircea, devine Preşedinte de Onoare al Filialei Bihor, după înlocuirea sa legală din funcţie, ori deces, până la dizolvarea filialei, dar nu şi ca urmare a pierderii calităţii de membru UZP, prin încălcarea Statutului UZP, potrivit Hotărârii Adunării Generale.

Articolul 24. Adunarea Generală, denumită în continuare  Conferinţa Naţională, la nivel naţional, este compusă din:

a) conducerile organismelor naţionale, ale filialelor şi altor structuri ale UZP

b) delegaţii – membri ai UZP – desemnaţi de filiale, pe baza unei norme de reprezentare de 1 delegat la 20 membri individuali înscrişi în UZP, dar fiecare structură din teritoriu are dreptul la cel puţin 1 vot.

Articolul 25. Conferinţa Naţională a UZP poate fi ordinară şi extraordinară.

(1) Conferinţa  ordinară  se  întruneşte  o dată  pe an, iar cea extraordinară,  ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea Conferinţei Naţionale poate fi facută:

a) de preşedintele UZP;

b) ca urmare a hotărârii a 2/3 dintre membrii Consiliului Naţional al Ziariştilor;

c) la cererea Comisiei de cenzori.

(3) Procedura convocării este efectuată de către Secretariatul General Tehnic al UZP, prin fax, email şi poştă pentru filială şi după caz, pentru membrii independenţi, cu cel putin 15 zile înainte de data ţinerii şedinţei.

– Convocatorul va cuprinde ordinea de zi, data, locul şi ora la care urmează să se desfăşoare adunarea.

– Filialele uniunii vor confirma, până în preziua desfăşurării adunării, numele şi prenumele reprezentanţilor lor mandataţi să participe la Conferinţă.

– Confirmarea participării se poate face şi în ziua adunării, înainte de începerea acesteia, prin prezentarea la Secretariatul General Tehnic al UZP a mandatului scris, adus de participantul respectiv.

(4) Validarea participantţlor se va face de către Secretariatul General Tehnic al UZP, înainte de începerea Conferinţei, prin:

-verificarea mandatelor

-verificarea identităţii persoanelor prezente precum şi a împuternicirilor date de delegaţii – persoane fizice – absente;

-verificarea achitării la zi a cotizaţiei de către participantul sau/şi mandatarul acestuia.

(5) Condiţii de validare.

Conferinţa Naţională este valabil constituită cu majoritatea simplă a numărului de voturi exprimabile în cadrul ei.

Pentru aprobarea Statutului şi alegerea organelor de conducere ale UZP, Conferinţa Naţională se constituie legal cu cel puţin 2/3 din numărul de voturi exprimabile în cadrul ei.

(6) Votul în Conferinţa Naţională este, de regulă, vot deschis.

Conferinţa poate adopta prin vot deschis procedura votului secret pentru unele subiecte înscrise în ordinea de zi. În Conferinţa Naţională a UZP, fiecare membru are dreptul la un singur vot.

(7) Hotărârile Conferinţei Naţionale.

Conferinţa Naţională adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate, (cu excepţia situaţiei când hotărârile se adoptă statutar cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Conferinţa).

(8) Atribuţiunile Conferinţei Naţionale:

(a) aprobă şi modifică Statutul, Codul Deontologic al Ziariştilor Profesionişti, precum şi orice alte reglementări interne ale UZP;

(b) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale UZP;

(c) alege preşedintele UZP cu majoritatea simplă;

(d) alege membri organelor de conducere prevăzute în structura prezentului Statut, Comisia de Atestare a Ziariştilor precum şi Comisia de cenzori şi revocă pe oricare dintre membrii pe care i-a ales;

(e) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al UZP;

(f) hotărăşte cu privire la cei care au fost suspendaţi din calitatea de membru, prin decizii ale Comitetului Director;

(g) aprobă rapoartele de activitate ale organelor de conducere şi ale Comisiei de cenzori;

(h) aprobă Codul Deontologic al Ziariştilor Profesionişti;

(i) aprobă rapoartele anuale ale organismelor UZP, ca şi înfiinţarea de filiale ale UZP;

(j) aprobă rapoartele anuale ale departamentelor UZP;

(k) analizează apelurile ce i-au fost adresate conform Statutului;

(l)  hotărăşte cu privire la primirea de noi membri ai „Ordinului Ziariştilor”

(m) hotărăşte, atunci când situaţia o impune, dizolvarea şi lichidarea uniunii;

(n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

Articolul 26. Consiliul Naţional al Ziariştilor.

(1)  Între Conferinţele Naţionale Ordinare îşi desfăşoară activitatea Consiliul Naţional al Ziariştilor, organul reprezentativ al UZP.

(2) Acesta este ales de Conferinţa Naţională a UZP, pentru un mandat de 4 ani. Candidaturile pentru Consiliul Naţional vor fi stabilite prin alegeri, la nivelul filialelor judeţene. Numărul de membri ai Consiliului Naţional nu poate depăşi 101 persoane. Consiliul  Naţional  al  Ziariştilor  se întruneşte anual  şi poate ţine  loc de  Conferinţa Naţională ordinară , atunci când nu este posibilă întrunirea acesteia.

(3) Convocarea şedinţelor Consiliului Naţional al Ziariştilor este făcută de preşedintele UZP, de către Comisia de Cenzori sau, la cererea a 2/3 dintre membrii Comitetului Director al UZP.

Procedura convocării este efectuată de Secretariatul General tehnic al UZP, prin fax, e-mail sau poştă, cu cel putin 15 zile inainte de data ţinerii şedinţei.

(4) Şedinţa Consiliului Naţional al Ziariştilor se consideră statutară dacă sunt prezenţi 51% din numărul membrilor Consiliului.

(5) Consiliul Naţional al Ziariştilor adoptă rezoluţii care sunt obligatorii pentru toţi membrii UZP, ca recomandări pentru activitatea diferitelor departamente. Rezoluțiile Consiliului Naţional se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi.

(6) În prima sa şedinţă, Consiliul Naţional al Ziariştilor alege preşedintele executiv, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii UZP, desemnează componenţa Comitetului Director al UZP şi validează Superiorul „Ordinului Ziariştilor” ca preşedinte al Juriului de Onoare.

(7) Consiliul Naţional al Ziariştilor poartă răspunderea pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor statutare ale UZP, având următoarele atribuţii :

(a) apără şi militează pentru respectarea, în mod riguros, de toţi membrii UZP, a Codului Deontologic, precum şi a principiilor privind libertarea presei şi dreptul fundamental al cetăţenilor de a primi informaţii adevărate şi opinii oneste;

(b) controlează şi aprobpă activitatea Comitetului Director;

(c) analizează rapoartele contabile întocmite de Comisia de cenzori;

d) adoptă reglementări interne, proprii activităţii de presă (moţiuni, moratorii, coduri deontologice, regulamente de organizare, etc) menite să consolideze prestigiul profesiei, ca şi forţa instituţională a UZP;

(8) Între două întruniri ale Conferinţei Naţionale a UZP, Consiliul Naţional al Ziariştilor are deplina împuternicire să decidă asupra oricărei probleme referitoare la activitatea UZP, pe baza hotărârilor Conferinţei Naţionale şi în deplină concordanţă cu scopul şi obiectivele statutare ale uniunii. De asemenea, Consiliul Naţional al Ziariştilor poate încredinţa o parte din atribuţiile sale Comitetului Director al UZP.

(9) Cazurile de vacantare a unor locuri în Consiliul Naţional pot fi următoarele:

(a) retragerea benevolă sau pierderea calităţii de membru al UZP;

b) decesul.

În caz de descompletare prin revocare, demisie sau retragere, ori din alte cauze, cel puţin a unei treimi din membri Consiliului Naţional al Ziariştilor, se convoacă, potrivit Statutului, Conferinţa Naţională extraordinară de alegeri şi completare a locurilor vacante.

Articolul 27. Comitetul Director al UZP România.

(1) Activitatea curentă şi executivă a UZPR va fi realizată de un Comitet Director, din care fac parte, ca membri de drept:

– președintele UZP, ales de Conferinţa Naţională a UZPR; preşedintele executiv; prim-vicepreşedintele; vicepreşedinţii, aleşi dintre şefii de filiale; directorii departamentelor de specialitate din UZPR; Superiorul şi senatorii „Ordinului Ziariştilor” ; secretarul general, trezorierul UZPR.

Comitetul Director nu poate depăşi 31 de membri.

La şedinţele Comitetului Director participă, fără de drept de vot, preşedintele Comisiei de cenzori, sau un mandatat al acestuia.

(2) Atribuţiile mai importante ale Comitetului Director sunt:

(a) coordonează activitatea departamentelor profesionale ale UZPR şi validează conducerile acestora;

(b) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul anual al principalelor activităţi, acţiuni şi manifestări ale Uniunii şi le supune spre aprobare Consiliului Naţional al Ziariştilor şi Conferinţei Naţionale;

(c) hotărăşte schimbarea sediului Uniunii, încheie acte juridice în numele şi pe seama UZPR, răspunde de buna administrare şi gestionare a patrimoniului UZPR;

(d) asigură respectarea drepturilor şi obligaţiilor membrilor UZPR;

(e) prezintă Consiliului Naţional al Ziariştilor rapoarte şi informări cu privire  la îndeplinirea rezoluţiilor adoptate de acesta;

(f) prezintă Consiliului Naţional al Ziariştilor propuneri cu privire la cuantumul indemnizaţiilor membrilor UZP sau colaboratorilor care îndeplinesc anumite activităţi pentru uniune şi care necesită volum de muncă şi cheltuieli suplimentare;

(g) validează solicitările de înscriere în UZP, ca şi cele de colaborare cu alte organizaţii similare din ţară şi străintătate şi prezintă propuneri Consiliului Naţional;

(h) aprobă organigrama şi politica de personal ale UZP, condiţiile de angajare a personalului de conducere şi execuţie, precum şi salariile acestora;

(i) prezintă Consiliului Naţional al Ziariştilor, raportul de activitate, stadiul îndeplinirii bugetului stabilit, balanţa şi bilanţul contabil;

(j) prezintă Comisiei de cenzori toate datele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului financiar – contabil şi întocmirea raportului respectiv;

(k) se autosesizează şi poate fi sesizat de încălcări ale Codului Deontologic, făcute de către membrii săi;

(l) desemnează juriile pentru premiile UZP şi validează nominalizările

(m) coordonează iniţiative şi acţiuni menite să apere, ori să promoveze interesele membrilor săi, pe lângă diferite instituţii ale statutului şi ale autorităţii publice;

(n) aprobă profilul şi structura departamentelor din cadrul UZP;

(o) pregăteşte şedinţele Conferinţei Naţionale;

(p) suspendă, la sesizarea juriului de onoare – în cazurile unor abateri foarte grave – calitatea de membru al Consiliului Naţional sau al UZP;

(r) hotărăşte cu privire la asocierea sau colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate, în conformitate cu scopul şi obiectivele Uniunii.

(s) apără profesiunea de ziarist de orice agresiune sau ingerinţă în exercitarea ei liberă, apără libertarea de exprimare şi dreptul la opinie, asumându-şi un rol activ, de atitudine publică, în toate situaţiile pe care le apreciază ca atare;

(t) hotărăşte cuantumul taxelor de înscriere şi al cotizaţiei lunare;

(u) reprezintă UZP în relaţiile cu alte instituţii şi organizaţii, adoptă măsurile necesare desfăşurării activităţii curente a UZP;

(v) acordă calitatea de membru de onoare al UZP şi face propuneri pentru membri ai „Ordinului Ziaristilor”.

Comitetul Director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Conferinţa Naţională şi de Consiliul Naţional al Ziariştilor, potrivit Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

(3) Comitetul Director se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi, care au putere egală de vot.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul Director adoptă decizii, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(5) Comitetul Director al UZP va coordona şi asigura respectarea procedurilor stabilite de Consiliul Naţional, ca şi activitatea personalului tehnic, administrativ şi de specialitate al UZP.

(6) Comitetul Director are deplina împuternicire să decidă asupra oricărei probleme referitoare la activitatea UZP, pe baza rezoluţiilor şi a mandatului primit de la Consiliul Naţional al Ziariştilor. În acest sens, Comitetul Director al UZP poate încredinţa parte din atribuţiunile sale unui Birou Permanent, alcătuit dintre membrii săi, ca organism executiv şi operativ de coordonare a activităţii UZP.

(7) Biroul Permanent al Comitetului Director este compus din maximum 17 membri şi este organul de analiză şi sinteză cu rol operativ de conducere şi reprezentare cotidiană.

Din Biroul Permanent fac parte preşedintele, prim-vicepreşedintele, 4 vicepreședinţi, 2-3 şefi de departamente, Superiorul „Ordinului Ziaristilor”, secretarul general tehnic şi trezorierul.

(8) În caz de vacantare a unui loc din Biroul permanent sau Comitetul Director, acesta se va completa automat cu următorul clasat, la alegerile precedente pe lista respectivă sau cu un ziarist propus şi ales în prima Conferinţă Naţională ordinară sau Consiliu Naţional.

Articolul 28.  Preşedintele UZP:

(1) Uniunea este condusă de un preşedinte ales de Conferinţa Naţională pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit;

(2) Preşedintele UZP îndeplineşte următoarele atribuţii mai importante:

(a) convoacă Conferinţa Naţională în şedinţă şi conduce lucrările acesteia;

(b) prezintă Conferinţei Naţionale rapoarte, dări de seamă şi informări privind problemele Uniunii;

(c) reprezintă UZP în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, centrale şi locale, cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa instanţelor de judecată;

(d) răspunde de buna gestionare a patrimoniului UZP;

(e) organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului şi obiectivelor UZP;

(f) conduce şedintele Consiliului Naţional al Ziariştilor, ale Comitetului Director şi ale Biroului Permanent. Preşedintele UZP îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Conferinţa Naţională.

(3) Pentru realizarea diferitelor acţiuni, iniţiative sau proiecte, preşedintele poate  încredinţa o parte  dintre  atribuţiile  sale, preşedintelui  executiv, prim-vicepreşedintelui Consiliului Naţional al Ziariştilor, vicepreşediţilor sau oricărui alt membru al Comitetului Director sau al Consiliului Naţional.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii. După schimbarea din funcție, președintele fondator devine președinte de onoare.

(5)  Preşedintele fondator este domnul Braghină Dinicu Dinu Mircea.

(6) Vicepresedinţii Filialei Bihor sunt: Bondar Luminiţa si Mihalca Florin.

Articolul 29. Secretarul General al UZP România.

(1) Secretarul General al UZP este desemnat de către Comitetul Director şi coordoneză personalul de specialitate cu atribuţiuni executive pentru desfăşurarea activităţii curente a uniunii

(2) Din structura Secretariatului face parte Secretarul executiv

(3) Pentru adoptarea operativă a unor rezoluţii sau decizii ale organelor de conducere ale UZP se poate recurge la consultarea prin telefon, fax sau e-mail a membrilor Consiliului Naţional al Ziariştilor sau ai Comitetului Director al UZP, astfel încât voturile acestora să se exprime în scris, prin mijloace electronice.

Articolul 30. (1)  UZPR are o Comisie de cenzori, formată din 3 membri, aleşi de Conferinţa Naţională pe o perioadă de 4 ani.

(2) Comisia de cenzori are următoarele atribuţii mai importante:

(a) verifică, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, modul de derulare a operaţiunilor financiar – contabile şi prezintă propuneri pentru eliminarea eventualelor nereguli;

(b) verifică modul de administrare şi gestionare a patrimoniului UZP, cel puţin o dată pe an;

(c) prezintă Conferinţei Naţionale rapoarte cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare de membrii şi organismele uniunii;

(d) propune Conferinţei Naţionale descărcarea de gestiune a Comitetului Director sau stabilirea răspunderii pentru neregulile constatate;

(e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi în Statut sau stabilite de Conferinţa Naţională şi Consiliul Naţional al Ziariştilor.

(3) Preşedintele Comisiei de cenzori participă la şedinţele de lucru ale Comitetului Director şi la plenarele Consiliului Naţional al Ziariştilor. El exercită controlul operaţiunilor contabile ale UZP.

(4) Cenzorul  Filialei  Bihor  este  domnul  Tonț Gheorghe

(5) Trezorierul Filialei Bihor este domnul Budea Florin

CAPITOLUL VII. Patrimoniul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

Articolul 31. Patrimoniul UZPR este format din bunuri mobile şi imobile, precum şi din orice drepturi şi obligaţii, conform legii;

Resursele UZPR sunt formate din:

a) cotizaţii;

b) donaţii  în  bani  şi  în natură,  provenite de la persoane fizice şi juridice române sau străine;

c) sponsorizări în bani şi în natură provenite de la persoane fizice şi juridice române sau străine

d) venituri din organizarea de manifestări publice (tombole, baluri şi alte asemenea acţiuni culturale), precum şi din desfăşurarea de activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul UZP;

e) închirierea spaţiilor proprii disponibile, autovehiculelor şi altor bunuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

f) venituri realizate din editarea unor publicaţii proprii;

g) venituri din programe realizate cu diferite structuri locale şi centrale ale Statului;

h) alte surse, conform legii .

Articolul 32. Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie ale fiecărui an.

CAPITOLUL  VIII . Pierderea calităţii de persoană juridică, dizolvarea sau lichidarea UZP România

Articolul 33. Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îşi pierde calitatea de persoană juridică într-una din urmatoarele situaţii:

a) când scopul şi obiectivele uniunii nu mai pot fi realizate;

b) când Conferinţele Naţionale nu mai pot să se desfăşoare în mod neobiectiv la termenele şi în condiţiile stabilite de Statut, după 6 convocări consecutive;

c) când numărul membrilor UZP a scăzut sub minimul prevăzut de lege;

d) în caz de dizolvare sau lichidare voluntară.

Articolul 34. Dizolvarea voluntară a UZP are loc în cazurile prevăzute de lege. În caz de dizolvare, Conferinţa Naţională desemnează unul sau mai mulţi lichidatori investiţi cu puterile cele mai largi pentru recuperarea activelor şi pentru recuperarea datoriilor. Hotarîrea de dizolvare se adoptă de către Conferinţa Naţională în aceleaşi condiţii şi după aceeaşi procedură ca şi la constituirea UZP.

Articolul 35. În cazul în care şedinţele Conferinţei Naţionale nu se pot desfăşura din cauza neparticipării membrilor săi, în condiţiile de validitate stabilite prin Statut, după şase convocări consecutive, făcute într-un interval de cel mult 6 luni, UZP se consideră dizolvată de drept.

Articolul 36. În cazul dizolvării, după ascultarea rapoartelor Consiliului Naţional şi al Comisiei de cenzori, Conferinţa Naţională hotărăşte lichidarea UZP, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL  IX.  Dispoziţii finale

Articolul 37. Membrii care se retrag din UZP, precum şi cei care pierd calitatea de membru, ca urmare a excluderii, nu pot cere restituirea sumelor depuse reprezentând taxe de înscriere, cotizaţii sau alte contribuţii.

Articolul 38. UZP are ştampilă, sigiliu, siglă proprie şi insignă. Pentru totala transparenţă, UZP va edita un buletin intern, difuzat tuturor persoanelor interesate, şi va tipări rapoartele anuale ale Consiliului Naţional anual în Monitorul Oficial. Deliberările tuturor Conferinţelor Naţionale sunt consemnate într-un Registru special.

Procesele verbale redactate sunt semnate de preşedintele desemnat în şedintă, iar copiile sau extrasele de pe procesele verbale trebuie contrasemnate de către Preşedintele UZP.

Filiala Bihor a UZP România are ştampilă proprie, care la sigla UZP România are adaugată inscripţia „Filiala Bihor”.

Articolul 39. Prevederile prezentului Statut se completează cu cele ale reglementărilor legislaţiei române în vigoare, cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi cu prevederile Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale organelor de conducere ale UZP.

Articolul 40. Prezentul Statut intră în vigoare, după Sentinţa definitivă, a Judecătoriei Oradea, din anul 2014 şi abrogă Statutul din 2009, completat în anul 2012.

Pentru conformitate,

Carțiș Mircea Șerban – preşedinte