Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE (R.O.F)

REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  A  FILIALEI BIHOR A U.Z.P ROMÂNIA

CAPITOLUL  I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.  Filiala Bihor a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, denumită prescurtat Filiala Bihor U.Z.P.R, fondată potrivit Actului Constitutiv din data de 21 august 2008 de domnul Braghină Dinicu Dinu Mircea, domiciliat în municipiul Oradea, împreună  cu  membrii  specificaţi  în Procesul Verbal depus  la dosarul de la Judecătoria Oradea, investit prin Încheierea nr. 104/A/2009, înregistrată sub numărul 90/A/2009, în Registrul Naţional Român al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, constituită potrivit Constituţiei României, a O.G.nr.26/2000, completat de O.G.nr.37/2003, aprobată de Legea nr.246/2005, de Decretul nr.31/1954 privind persoanele fizice şi juridice, OG nr.472/2006.

Art. 2.  Filiala Bihor a U.Z.P.R.  este persoană juridică, de drept privat, de interes public, apolitică, nepatrimonială, neguvernamentală, înfiinţată pe durată nelimitată, cu scopul dezvoltării jurnalismului, ca activitate de creaţie, a impactului social specific vieţii interne şi internaţionale, a vieţii spirituale, a cultelor, cu implicaţie majoră asupra românilor din ţară şi din diaspora, a consolidării credibilităţii profesionale şi autorităţii morale a jurnaliştilor, a comportamentului acestora în societate, prin promovarea valorilor deontologice ale adevăraţilor jurnalişti şi a unei prese reale, echidistante, necenzurată politic, neîngrădită economic de terţi, presă care să reliefeze adevărul şi realitatea în toate materialele susţinute şi prezentate.

CAPITOLUL al II-lea – SARCINI ŞI ÎNDATORIRI

Art.3.  Membri  U.Z.P.R. Filiala Bihor au obligaţia profesională ca prin materialele publicistice să militeze pentru consolidarea autorităţii morale şi civice a presei româneşti, să combată plagiatul, incorecta obţinere de date şi informaţii din conţinutul materialelor jurnalistice potrivit obiectivelor următoare:

a)  să participe activ la viaţa socio-economică a comunităţii, să ia atitudine publică şi fermă faţă de situaţiile în care sunt lezate:  libertatea presei, accesul la informaţie, îngrădirea sub orice formă a exercitării profesiei de jurnalist, dreptul la opinie, libertatea expresiei, împotriva oricăror presiuni şi ingerinţe economice şi politice generate din exterior sau din interior.

b)  să colaboreze în plan profesional cu toate instituţiile, societăţile, autorităţile publice, private,  locale şi centrale, cu autorităţile statului, pentru a fi în măsură să promoveze şi să identifice soluţii la problemele specifice domeniilor:  social, economic, legislativ, întărind astfel relaţiile de comunicare între jurnalisti.

c)  să militeze pentru crearea de materiale publicistice pertinente, conforme cu adevărul, oferind întreaga disponibilitate şi abilităţile personale în investigarea cazuisticii şi fenomenelor, cu respectarea legilor în vigoare, să combată şi să înlăture furtul intelectual (plagiatul) materialelor jurnalistice.

d) să participe la desfăşurarea tuturor activităţilor care sunt organizate la nivelul judeţului, prin mass-media, în baza unei planificări intocmite de preşedintele filialei, pentru a lua pulsul comunităţii, pentru a cunoaşte starea de spirit a populatiei şi pentru a fi în masură să reliefeze prin materialele întocmite, inclusiv prin mijloace electronice, ori publicaţii de informare şi dezbatere a problemelor specifice jurnaliştilor profesionişti.

e)  să-şi asume întreaga responsabilitate prin ceea ce publică, asupra edificării realităţii, folosind mijloacele de investigare specifice, prin autocenzură. Să evite situaţiile imprevizibile prin care ar putea denatura, calomnia persoane, ori funcţii, pentru a nu ştirbi integritatea profesiei de jurnalist, uzând de o selecţie riguroasă a datelor şi informaţiilor.

f)  să dovedească tărie de caracter, prin a participa în faţa instanţelor în numele membrilor din organizaţie, dacă este solicitat, în vederea soluţionării unor litigii care vizează încălcarea normelor de convieţuire socială, a drepturilor omului, a libertăţii de exprimare şi a drepturilor de liberă informare.

g)  să organizeze consfătuiri, colocvii, conferinţe de presă, schimburi de experienţă cu alte institutii de presă internă şi internatională, pentru creşterea prestigiului jurnalisticii româneşti.

h)  să ia atitudine consecventă şi oportună împotriva forurilor eligibile ale executivului, în strânsă consonanţă cu forul central al UZP, când sunt încălcate drepturile fundamentale care lezează calitatea de jurnalist, prin acţiuni nelegale de forţă şi intimidare sau prin alte forme de manifestare.

CAPITOLUL al III-lea – CONDUCEREA ŞI CONTROLUL FILIALEI BIHOR  a  U.Z.P.

SECŢIUNEA  1-a  – CONSILIUL  DIRECTOR

Art.4.  Componenţa Consiliului Director al Filialei Bihor UZPR:

Preşedintele

Vicepreşedintele  (preia atribuțiile președintelui când îi sunt atribuite de președinte, sau în caz de deces al acestuia)

Cenzorul  (fără drept de vot în ședințele Consiliului Director)

Secretarul tehnic

Trezorierul

Consilierul de imagine şi perfecţionare profesională

Art.5.  Atribuţiile Consiliului Director al Filialei Bihor UZPR pentru realizarea activităţilor curente:

a)  coordonează activitatea Filialei Bihor a UZPR

b)  întocmeşte bilanţul şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli

c)  alege şi revocă cenzorul

d)  propune şi aplică sancţiuni membrilor care încalcă prevederile legale în vigoare

e)  încheie acte juridice în numele filialei Bihor a UZPR, administrează şi gestionează patrimoniul filialei Bihor a UZPR.

f)  asigură respectarea drepturilor precum şi îndeplinirea obligaţiilor membrilor Filialei Bihor a UZPR.

g) propune validarea solicitărilor de înscriere în UZPR

h)  execută bugetul de venituri şi cheltuieli

i)  aprobă organigrama Filialei Bihor a  U.Z.P.R, potrivit organigramei U.Z.P.R. România

j)  se autosesizează de încălcarea Codului Deontologic al Jurnaliştilor, de membrii filialei

k)  hotărăşte cuantumul taxei de înscriere, a cotizaţiei lunare, a altor contribuţii ale membrilor

Art.6.  Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care deţine funcţii de conducere în instituţii publice, funcţii politice, ori de altă natură care sunt în conflict de interese. Dacă persoana respectivă se află în această situaţie, în timp de 15 zile, trebuie obligatoriu să aleagă una dintre funcţii, altfel pierde de drept calitatea de membru al C.D.

Art.7.  Consiliul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie pentru a lua hotărâri în interesul filialei sau a membrilor ei. Consiliul Director îşi desfăşoară activitatea în prezenţa membrilor lui, care au putere egală de vot.

Art.8.  Consiliul Director este împuternicit să decidă asupra oricăror probleme, în baza mandatului dat de Consiliul Naţional al Ziariştilor.

Art.9.  Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Director adoptă decizii cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi la şedinţă.

Art.10. În situaţia vacantării unui loc în Consiliul Director acesta se va completa de către persoana votată cu 2/3, de Adunarea Generală a Filialei Bihor UZP, sau situată pe locul imediat următor, clasat la alegerile precedente, nominalizat pe lista.

SECŢIUNEA a 2-a–ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI FILIALEI BIHOR, U.Z.P.R.

Art.11.  Potrivit prerogativelor acordate de U.Z.P. România şi a legislaţiei în vigoare, preşedintele filialei bihorene îndeplineşte următoarele sarcini:

a) convoacă Adunarea Generală a membrilor în şedinţă ordinară sau extraordinară şi conduce lucrările ei

b) deleagă atribuţii şi sarcini, membrilor filialei

c)  prezintă Conferinţei Naţionale a U.Z.P. România şi Comitetului Director central, rapoarte şi dări de seamă asupra activităţilor desfăşurate de filială şi membrii acesteia, bilanţul contabil al veniturilor şi cheltuielilor filialei.

d)  îi reprezintă pe membrii Filialei Bihor UZPR în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale, centrale, în alte relaţii cu persoane fizice, juridice, foruri străine şi în faţa instanţelor de judecată.

e)  răspunde de buna gestionare a fondurilor financiare şi a patrimoniului filialei.

f)  conduce şedinţele ordinare organizate la interval de două luni şi extraordinare, când sunt convocate de conducerea filialei, ori de câte ori este nevoie.

g)  se preocupă de organizarea activităţilor planificate, pentru calitatea şi prestigiul filialei

h)  răspunde de respectarea normelor de disciplină internă a filialei şi membrilor săi, ia masuri pentru normalizarea lor, în cazul încălcării acestora în limitele legii.

i)  negociază cu terţi proiecte şi contracte, în favoarea intereselor filialei şi ale membrilor ei.

SECŢIUNEA  2-B – ATRIBUŢIILE  VICEPREŞEDINTELUI

Art.12.  În baza prerogativelor acordate de U.Z.P. România şi a legilor în vigoare, vicepreşedintele Filialei Bihor are următoarele atribuţii:

a)  reprezintă pe preşedintele Filialei Bihor a U.Z.P.R, în relaţiile cu autorităţile publice locale şi centrale, când este delegat ori când preşedintele, din cauze legal-justificate (boală sau din alte motive profesionale) nu poate  participa la anumite activităţi organizate de acestea

b)  participă la stabilirea strategiei generale şi a programelor filialei Bihor

c)  întocmeşte organigrama filialei şi strategia de personal

d)  execută modificarea Statutului filialei, când acest lucru se impune, în urma hotărârii stabilite de Adunarea Generală a membrilor Filialei Bihor U.Z.P.R.

e)  se preocupă de elaborarea şi aplicarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a filialei

f)  participă la colocvii şi simpozioane organizate la nivel local, naţional sau internaţional, pe teme cu caracter social, istoric, literar, de specialitate

g)  asigură participarea membrilor filialei la evenimente (evocări, aniversări, comemorări) ale unor personalităţi literare, istorice, de artă şi cultură, ştiinţifice, la diferite zile marcante în decursul anului, pentru cinstirea eroilor neamului românesc.

h)  coordonează derularea financiară (cotizații, plăți către furnizori, atragerea de fonduri bănești), în contul filialei, activitatea trezorierului și a expertului contabil.

SECŢIUNEA  2-C – ATRIBUŢIILE CONSILIERULUI DE IMAGINE ŞI DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ

Art.13. Potrivit relaţiilor profesionale existente, consilierul de imagine şi cu perfecţionarea profesională, desemnat de Consiliul Director al filialei, exercită următoarele atribuţii:

a)  menţine legătura profesională cu publicaţiile de presă locală, centrală, internaţională, cu instituţiile de învăţământ superior şi liceele, pentru promovarea imaginii  U.Z.P. România.

b)  asigură participarea membrilor la adunările generale, conferinţele de presă, colocviile, lansările de carte, întâlnirile cu diverse instituţii media, de cultură, economice, sociale, potrivit planului stabilit de preşedintele filialei

c)  întocmeşte trimestrial tematici, pentru pregătirea şi perfecţionarea profesiei de ziarist, potrivit normelor legale în vigoare

d)  pregăteşte conferinţele de presă stabilite de preşedintele filialei şi le susţine în condiţiile în care preşedintele filialei lipseşte motivat

e)  se preocupă permanent de identificarea şi promovarea tinerelor talente din domeniul presei, culturii, artei, ştiinţelor, sportului, din alte domenii interdisciplinare

f)  coordonează permanent şi răspunde cititorilor la rubrica “Poşta redacţiei” a publicaţiei on-line şi tipărită a Filialei  Bihor a UZPR  din momentul apariţiei primului număr, până la finalul mandatului său.

SECŢIUNEA  2-D – ATRIBUŢIILE  SECRETARULUI TEHNIC

Art.14.  Secretarul tehnic al Filialei Bihor a UZPR este desemnat de Consiliul Director, dintre persoanele de specialitate, cu atribuţii executive specifice, pentru desfăşurarea activităţilor curente.

a)  întocmeşte, promovează documentaţiile tehnice şi investiţiile atribuite

b)  controlează respectarea de către membri Filialei Bihor a normelor de PSI, Protecţie a Muncii, Sănătăţii Publice, a Codului Muncii, celorlalte legi în vigoare.

SECŢIUNEA  2-E – ATRIBUŢIILE  TREZORIERULUI

Art.15.  Potrivit prevederilor Legii nr.92 /1991(Legea Contabilităţii), actualizată în anul 2008,  trezorierul exercită următoarele atribuţii:

a)  ţine registrul de casă care cuprinde evidenţele încasărilor şi a plăţilor sumelor filialei către terţi, prin instituţiile bancare din Oradea

b)  conduce evidenţa primară a gestiunii Filialei Bihor U.Z.P.R, potrivit prevederilor legale

c)  execută operaţiunile de decontare a delegaţiilor membrilor UZP, după obţinerea tuturor avizelor persoanelor din conducerea filialei

d)  menţine legătura cu unitatea bancară, în derularea unor operaţiuni, consultă cenzorul ori de câte ori este nevoie privitor la legalitatea operaţiunilor şi modului de derulare, obţine obligatoriu viza de control preventiv de la acesta

e)  plăteşte avansul spre decontare la delegări, la cheltuieli gospodăreşti, după obţinerea avizelor din partea conducerii filialei

f)  încasează cotizaţiile şi orice fel de sume, în contul filialei

g)  constituie un fond de casă (cash) potrivit plafonului legal prevăzut în acest sens.

SECŢIUNEA  2-F – ATRIBUŢIILE  CENZORULUI

Art.16.  Potrivit prevederilor Legii nr. 246 din 18 iulie 2005, art.8, al.2 cenzorul care este desemnat de Consiliul Director îndeplineşte următoarele sarcini:

a)  verifică modul de derulare a operaţiunilor financiar – contabile, de administrare a patrimoniului filialei

b)  întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale

c)  poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot

d)  îndeplineşte orice atribuţii pe care le stabileşte Consiliul Director şi  preşedintele filialei

CAPITOLUL al IV- lea – DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR FILIALEI BIHOR a UZPR

Art.17. Potrivit cu prevederilor legale care rezidă din Statutul U.Z.P.R., membrii filialei bihorene au următoarele drepturi:

a)  să exercite calitatea de ziarist, dovedind-o cu legitimaţia emisă de UZP România

b)  să aleagă, să fie aleşi în organele de conducere ale Filialei Bihor şi UZP România, potrivit procedurilor stabilite şi adoptate

c)  să participe la dezbaterile care au loc în şedintele Filialei Bihor România şi ale Conferinţei Naţionale U.Z.P.România.

d)  să aibă acces nelimitat la informaţiile care privesc activitatea U.Z.P. România

e)  să participe, să contribuie nemijlocit la activitaţile organizate de Filiala Bihor  UZPR.

f)  să facă parte din “Ordinul Ziariştilor” potrivit regulamentului acestuia

g)  să primească însemnele profesionale atribuite de U.Z.P. România

h)  potrivit legislaţiei, beneficiază de drepturi similare  cu ale altor uniuni de creaţie din România

i)  să beneficieze, fără discriminare, de facilităţile Cărţii Internaţionale de Jurnalist emisă de U.Z.P.România

j)  să fie delegaţi ai Filialei Bihor U.Z.P.R, la reuniuni naţionale şi internaţionale, potrivit cu mandatul pe care îl primesc din partea organizaţiei

Art.18.  Membrii titulari ai Filialei Bihor U.Z.P.R, au următoarele îndatoriri:

a)  să respecte prevederile Statutului şi ale Codului Deontologic al Jurnaliştilor Profesionişti precum şi alte reglementări prevăzute în prezentul regulament.

b)  să acţioneze pentru menţinerea onoarei şi a demnităţii de jurnalist profesionist

c)  să nu lipsească nemotivat de la mai mult de 3 şedinţe ordinare (6 luni) consecutiv

d)  să achite cotizaţia integral, la termenul stabilit de Adunarea Generală (31 martie a anului în curs) şi a celorlalte contribuţii aferente bunului mers al activitaţii filialei bihorene.

e)  să nu prejudicieze moral sau material Filiala Bihor U.Z.P.R, sau U.Z.P. România, nici pe membri acestora, prin adresare de insulte sau acuzaţii nefondate. Orice afirmaţii trebuie probate cu martori, cu înscrisuri valabile ori cu dovezi indubitabile

CAPITOLUL  al V – lea – DISPOZIŢII FINALE

Art.19.  Filiala Bihor U.Z.P. are sigla: U.Z.P. România și ștampila cu particularitățile inerente, ca entitate juridică, este inregistrată la Registrul Român al Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Oradea, Cod de Înregistrare Fiscală, conturi bancare, în lei si euro, sediul social în Oradea, pe strada Transilvaniei nr. 20, scara A, ap.30.  Pentru a avea transparență totală, Filiala Bihor UZPR editează site-ul și o publicație pe Internet difuzate persoanelor interesate.

Art.20.  Pierderea calității de membru al U.Z.P.R. se realizează pentru aceia care:

a)  se retrag pe baza de cerere scrisă (declaraţie pe proprie răspundere)

b)  au fost condamnaţi printr-o sentinţă penală definitivă

c)  nu plătesc cotizaţia de membru, având o restanţă continuă mai mare de 12 luni

d)  ignoră cu bună ştiinţă prevederile statutare şi normele exercitării profesiei de jurnalist.

e)  sunt sancţionaţi cu excluderea din calitatea de membru UZPR, de către Consiliul Director, pentru indisciplină, fals şi uz de fals de orice fel, de plagiat, în activitatea jurnalistică, dovedite de specialiştii din consiliile, ori din juriile de onoare sau consiliile de disciplină.

g)  încalcă prevederile Statutului U.Z.P. R,  ale Codului Deontologic al Jurnalistului şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.)

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Filialei Bihor a U.Z.P.R, a fost întocmit de domnul ing. Mircea Vac, adus la cunoştinţa membrilor, în scris, publicat pe Internet, dezbătut şi aprobat de Adunarea Generală a membrilor filialei în data de 04.02.2010, completat şi aprobat prin vot, în data de 24.07.2014.

           Pentru conformitate,

                                                      Braghină Dinicu Dinu Mircea – preşedinte de onoare