Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Parlamentul a adoptat propunerea privind creația jurnalistică


Propunerea legislativă privind completarea art. 1 din Legea nr. 8/2006, astfel încât şi jurnaliștii să beneficieze, în anumite condiţii, de o indemnizaţie de 50% din pensia care li se cuvine, a fost aprobată miercuri, 6 aprilie, cu 207 voturi – pentru  şi  7 voturi – împotrivă (UDMR), de plenul Camerei Deputaţilor, care a avut un rol decizional în acest caz.

Iniţiativa Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România susținută de Senat și Camera Deputaților acordă jurnaliștilor drepturile cuvenite, alături de scriitori, muzicieni, cineaşti, arhitecți sau artişti plastici. Se repară, astfel, o nedreptate prin completarea unei legi din care a fost omisă creația jurnalistică.

Mai mult, prin introducerea unor amendamente, cuantumul indemnizației se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a indexării.

Dispozițiile legii vor fi aplicate și pensionarilor jurnaliști din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale.

Proiectul merge la Cotroceni pentru a fi promulgat de Președintele Klaus Iohannis.

Legea  urmează să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

După această dată, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale are la dispoziție 30 de zile pentru a elabora și supune Guvernului spre aprobare modificarea și completarea Hotărârii nr. 1650/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006.

Autor:  Benone Neagoe,  Secretar General al UZP România

*

Camera Deputaţilor: Jurnaliştii pensionari pot primi o indemnizaţie de până la 50% din pensie 

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, un proiect potrivit căruia jurnaliştii pensionari, membri ai uniunilor de creatori, vor primi o indemnizaţie de până la 50% din pensie.

Proiectul legislativ modifică Legea 8/2006 şi a fost adoptat cu 207 voturi ”pentru” şi 7 votul ”împotrivă. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. 

Potrivit Legii 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cuantumul indemnizaţiei reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului.

Conform proiectului adoptat, pentru a beneficia de indemnizaţie, persoanele vizate trebuie să aibă o vechime de cel puţin15 ani în practicarea meseriei de jurnalist şi să fie membru al unei asociaţii de presă recunoscută legal timp de minimum cinci ani.

Prin uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înţelege persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice şi al artelor plastice care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică”, se arată în proiect. 

Deputatul PNL Gheorghe Ialomiţianu a anunţat în plenul Camerei că liberalii susţin acest proiect de lege.

„Prin acest proiect de lege se face o reparaţie pentru cuprinderea tuturor pensionarilor care fac parte din uniunea creatorilor. Nu cred că e o problemă cu impactul bugetar atât timp cât ministrul de Finanţe ne spune că are încasări mai mari faţă de prevederile bugetare”, a spus Ialomiţianu. 

Proiectul de modificare a legii a fost propus de senatorul UNPR, Haralambie Vochiţoiu, dar a fost semnat de alţi 39 de parlamentari, printre care Gabriel Oprea, Mihai Fifor, Florentina Jipa sau Eugen Nicolicea

LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*actualizată*)

privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

până la data de 5 iunie 2008*)

*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamţ până la data de 5 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 4 din 9 ianuarie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 19 decembrie 2007; LEGEA nr. 120 din 27 mai 2008.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza dreptul la o indemnizatie lunara in beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica.

———

Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 4 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007.

(2) Cuantumul indemnizatiei reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenita titularului sau, dupa caz, aflata in plata la data solicitarii, dar nu poate depasi doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata.

———-

Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 4 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007.

(2^1) Cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.

———-

Alin. (2^1) al art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 120 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008.

(3) Indemnizaţia nu se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

ART. 2

Beneficiază de dispoziţiile prezentei legi persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori prevăzute la art. 1 alin. (1), potrivit statutelor acestora.

ART. 3

(1) Conducerea fiecăreia dintre uniunile prevăzute la art. 1 alin. (1) va atesta calitatea de membru, la cererea persoanelor interesate.

Conducerii uniunii de creatori îi revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii şi exactităţii datelor consemnate în dovada calităţii de membru.

(2) Dovada eliberată poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(3) Conducerile uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit legii, vor institui o evidenţă specială privind persoanele cărora li s-au eliberat dovezi pentru a atesta calitatea de membru în scopul de a beneficia de indemnizaţie.

ART. 4

Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare se efectuează de către casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

ART. 5

(1) Indemnizaţia lunară prevăzută de prezenta lege se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii.

(2) Cererea va fi însoţită de actul de identitate, decizia de pensionare sau, după caz, cuponul mandat poştal ori talonul cont curent, dovada calităţii de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, o declaraţie pe propria răspundere că nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002, precum şi alte documente necesare susţinerii cererii.

(3) Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată de solicitant, în condiţiile Legii nr. 554/2004.

ART. 6

Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat sau în cazul pierderii calităţii de membru, pe baza comunicării efectuate în acest sens de conducerea persoanei juridice prevăzute la art. 1 alin. (1).

ART. 7

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţie se recuperează de la beneficiar, în condiţiile legii.

(2) În cazul în care sumele plătite necuvenit drept indemnizaţie nu pot fi recuperate de la beneficiar, ele vor fi recuperate, în condiţiile legii, de la persoanele vinovate de dispunerea fără drept a plăţii.

ART. 8

Fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

ART. 9

Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător şi indemnizaţiei stabilite în condiţiile prezentei legi.

ART. 10

(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, conducerile persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) vor transmite Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale situaţia completă a membrilor cu statut de pensionar al sistemului public.

(2) În acelaşi termen Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

ART. 11

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu excepţia dispoziţiilor art. 10.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

DANIELA POPA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 8.

———-

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din 22.11.2006

În vigoare de la 01.01.2007

Art. 1.

Beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, denumită în continuare lege, pensionarii sistemului public de pensii care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publică, cetăţeni români, străini sau apatrizi cu domiciliul sau reşedinţa în România ori, după caz, în străinătate.

Art. 2.

În cazul pensionarilor sistemului public de pensii, membri a două sau a mai multe uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se acordă o singură indemnizaţie lunară prevăzută de lege.

Art. 3.

În înţelesul legii, prin uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înţelege persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale şi al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.

Art. 4.

(1) Calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se atestă de către conducerea acestora, pe baza unei adeverinţe eliberate conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Listele transmise caselor teritoriale de pensii de către uniunile de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cuprinzând membrii uniunilor având statut de pensionari ai sistemului public de pensii, conform prevederilor art. 10 din lege, vor fi actualizate ori de câte ori intervin modificări în structura acestora. Modelul tabelului nominal este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5.

(1) Cuantumul indemnizaţiei lunare acordate membrilor uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se calculează, conform legii, ca procent din pensia cuvenită sau, după caz, aflată în plată la data înregistrării cererii la casa teritorială de pensii în a cărei evidenţă se află dosarul de pensie.

(2) Prin pensie cuvenită se înţelege pensia stabilită prin decizia emisă de casa teritorială de pensii şi care nu a fost pusă în plată până la data depunerii cererii de acordare a indemnizaţiei lunare.

(3) Eventualele modificări ale cuantumului pensiei, intervenite după data solicitării indemnizaţiei lunare, nu modifică nivelul acesteia.

Art. 6.

(1) Indemnizaţia lunară se acordă la cererea titularului sau a mandatarului acestuia, desemnat prin procură specială şi autentificată conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale persoanei îndreptăţite să solicite acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute de lege, valabil la data eliberării procurii, precum şi ale mandatarului;

b) obiectul mandatului: formularea cererii pentru acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute de lege, deschiderea contului curent personal, încasarea indemnizaţiei pentru plăţi curente şi restante sau, după caz, semnarea extrasului de cont;

c) precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin titularului dreptului la indemnizaţie, inclusiv obligaţia de a anunţa în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenită în situaţia titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la indemnizaţie.

(3) În cazul în care procura a fost emisă într-o limbă străină, aceasta va fi depusă şi în traducere autorizată.

Art. 7.

(1) Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare se fac de către casa teritorială de pensii în a cărei rază titularul sau, după caz, mandatarul îşi are domiciliul ori reşedinţa.

(2) Indemnizaţia lunară prevăzută de lege se acordă pe baza următoarelor documente:

a) cerere de acordare a indemnizaţiei lunare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

b) copie de pe legitimaţia de membru al uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică, vizată la zi;

c) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate;

d) adeverinţă eliberată de uniunea de creatori legal constituită şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică al cărei membru este solicitantul;

e) decizia de pensionare sau, după caz, talonul de plată a pensiei prin mandat poştal ori talonul prin cont curent sau cont de card;

f) procura specială şi autentificată conform reglementărilor legale în vigoare, după caz.

Art. 8.

(1) Indemnizaţia lunară se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii.

(2) Admiterea sau respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei lunare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Decizia emisă în condiţiile alin. (2) poate fi contestată de solicitant conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 9.

Suspendarea plăţii indemnizaţiei se face în situaţiile de suspendare a plăţii pensiilor, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţia suspendării temporare a calităţii de membru, potrivit statutelor uniunilor de creatori.

Art. 10.

Încetarea plăţii indemnizaţiei lunare se face în următoarele situaţii:

a) încetarea plăţii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

b) când beneficiarul pierde calitatea de membru al uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică;

c) când titularul beneficiază de indemnizaţia de merit în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

(1) Documentaţia care stă la baza stabilirii indemnizaţiei lunare prevăzute de lege se constituie în dosare noi, distincte faţă de dosarul de pensie.

(2) Indemnizaţia lunară nu face parte din pensie şi se evidenţiază distinct pe documentul cu care se face plata pensiei.

Art. 12.

Uniunile de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică au obligaţia să anunţe în scris casele teritoriale de pensii ori de câte ori intervin modificări de natură să conducă la acordarea sau încetarea plăţii indemnizaţiei lunare, în termen de 15 zile de la data producerii acestora.

Art. 13.

Indemnizaţia lunară se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială şi autentificată conform reglementărilor legale în vigoare sau reprezentantului legal al acestuia, în funcţie de opţiunea adresată casei teritoriale de pensii, prin mandat poştal, cont curent sau cont de card, în condiţiile negociate prin convenţiile încheiate de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., respectiv cu bănci.

Art. 14.

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţie se recuperează în termenul general de prescripţie de 3 ani.

(2) Casele teritoriale de pensii recuperează sumele plătite necuvenit în baza deciziei emise de conducerea casei respective, care constituie titlu executoriu.

Art. 15.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Denumirea uniunii de creatori …………..

Localitatea …………………………..

Judeţul/Sectorul ………………………

Telefon ………………, fax …………

ADEVERINŢĂ
Nr. …….. din ……………..

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ………………………………, domiciliat/domiciliată în ……………………….., str. ……………… nr. ….., bl. ….. sc. ….., ap. ….., sectorul ……, judeţul ……….., actul de identitate ………., seria …….. nr. ……………….., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat la data de …………………. de către …………………., are calitatea de membru ……………. al Uniunii …………………….. .

Uniunea a dobândit calitatea de persoană juridică de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. ……………..

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

Autor:  Larisa Bernaschi

                                                                                                               

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *